top of page

Đồng Bảo Lãnh là gì?


Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) yêu cầu người nộp đơn phải đạt mức thu nhập tối thiểu để bảo lãnh người thân xin thẻ xanh. Mức thu nhập tối thiểu này được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) thiết lập hàng năm và tính đến mức nghèo cho hộ gia đình có quy mô tương ứng với hộ gia đình người bảo lãnh. Nếu thu nhập của người nộp đơn thấp hơn mức tối thiểu này, họ vẫn có thể nộp đơn xin thẻ xanh cho người thân bằng cách tìm người đồng bảo lãnh (co-sign/co-sponsor).


Người đồng bảo lãnh là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp, đồng ý hỗ trợ tài chính cho người nộp đơn xin thẻ xanh. Bằng việc đồng ý trở thành người đồng bảo lãnh, người đó về cơ bản đang hứa với USCIS rằng họ sẽ chịu trách nhiệm tài chính cho người sở hữu thẻ xanh nếu người đó phải phụ thuộc vào các phúc lợi công cộng (phúc lợi dựa trên điều kiện về thu nhập) trong vòng ba năm kể từ khi nhận được thẻ xanh. Trách nhiệm tài chính này được ghi nhận trong một tài liệu pháp lý gọi là Giấy cam kết hỗ trợ (Affidavit of Support).


Để đủ điều kiện trở thành người đồng bảo lãnh, một cá nhân phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định. Thứ nhất, họ phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Thứ hai, họ phải cư trú tại Hoa Kỳ. Thứ ba, thu nhập của họ phải đủ để đáp ứng mức thu nhập tối thiểu do USCIS đặt ra. Thu nhập của người đồng bảo lãnh sẽ được kết hợp với thu nhập của người nộp đơn để xác định xem có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu hay không. Người đồng bảo lãnh sẽ cần phải nộp tờ khai thuế hoặc các tài liệu khác để xác minh thu nhập của họ.


Có một vài điều cần lưu ý thêm về người đồng bảo lãnh. Thứ nhất, điều quan trọng là chọn một người đồng bảo lãnh sẵn sàng và có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ. Giấy cam kết hỗ trợ là một tài liệu ràng buộc pháp lý và người đồng bảo lãnh có thể phải chịu trách nhiệm tài chính cho hàng nghìn đô la trợ cấp công nếu người sở hữu thẻ xanh sử dụng những trợ cấp đó. Thứ hai, phải lưu ý rằng việc trở thành người đồng bảo lãnh có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo lãnh những người nhập cư khác trong tương lai của người đồng bảo lãnh. USCIS xem xét thu nhập và trách nhiệm pháp lý của người đồng bảo lãnh khi đánh giá các đơn bảo lãnh tiếp theo.


Nhìn chung, người đồng bảo lãnh có thể là nguồn lực có giá trị cho những cá nhân đang nộp đơn xin bảo lãnh người thân xin thẻ xanh nhưng có thu nhập thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng những trách nhiệm liên quan trước khi đồng ý trở thành người đồng bảo lãnh.


Thủ tục bảo lãnh thân nhân xin thẻ xanh có thể phức tạp. Hãy tham khảo ý kiến của luật sư di trú để đảm bảo bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu. Hãy gọi cho chúng tôi theo số ☎️ (512) 894-9984 và đặt lịch tư vấn với luật sư của chúng tôi.Comments


bottom of page